UGAmedia.com, european publisher of business directories, searchengines, internet guides and reference cd-roms
Home Keywords Webhosting Telecom Webdesign Weightloss Finance Travel Real estate
 

Onderwerp - Verzekeringen

Google
  Web www.ugamedia.com

Afm
De AFM houdt op verschillende manieren toezicht op verzekeringsmaatschappijen: Door er op toe te zien dat consumenten op de juiste manier worden geÔnformeerd. Als bijvoorbeeld een reclame-uiting niet aan de regels blijkt te voldoen, kan de AFM ingrijpen en zo nodig een sanctie opleggen, wanneer een verzekering ook een beleggingscomponent heeft, moet de verzekeraar de consument een FinanciŽle Bijsluiter uitreiken. De AFM beoordeelt of deze FinanciŽle Bijsluiters aan de gestelde normen voldoen. De AFM - voluit de Autoriteit FinanciŽle Markten - is de gedragstoezichthouder op de financiŽle markten in Nederland. Dat wil zeggen dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM ziet er op toe dat financiŽle instellingen in ons land je correct behandelen en je daarbij goed informeren over hun financiŽle producten en diensten. De AFM let er op dat alle partijen zich aan de relevante wet- en regelgeving houden. Ook adviseert de AFM het ministerie van FinanciŽn bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Assurantie Beurs Amsterdam
De Vereniging Assurantie Beurs Amsterdam heeft ten doel het in stand houden van gemeenschappelijke huisvesting van een verscheidenheid van in Nederland werkzame verzekeraars, waar met gebruik van algemene voorzieningen naar eigen beleid het bedrijf van aanbod en dekking wordt uitgeoefend. Onder de doelstelling valt tevens het bevorderen van de Co-assurantie systeem waaronder onder andere begrepen het organiseren van bijeenkomsten, het activeren van marktpartijen tot deelname aan het co-assurantie circuit, het in stand houden van de Amsterdamse Assurantie Beurs als fysieke ontmoetingsplaats.

Breed platform verzekerden en werk
Op deze site vindt u de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen.
Dit is een landelijk informatie- en adviespunt voor iedereen met vragen over werk, verzekeringen of sociale zekerheid in relatie tot gezondheid. De Helpdesk wordt uitgevoerd door het Breed Platform Verzekerden en Werk.

Brommer.biz
Brommer.biz is een dochterpagina van assurantiesite.nl speciaal gemaakt en ingericht voor het online offreren en afsluiten van bromfietsverzekeringen. Waarom is een bromfietsverzekering noodzakelijk? Een bromfiets, een scooter, een snorfiets, een spartamet e.d. zijn motorvoertuigen. De Wegenverkeerswet zegt in vrij officiele bewoording In deze wet wordt verstaan: "onder motorrijtuigen alle rij- of voertuigen bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders". Ieder motorvoertuig moet volgens de overheid verplicht verzekerd worden conform de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). De wet is gericht op het beschermen van degenen, die slachtoffer van het gemotoriseerde verkeer worden.

Cvz
Het College voor zorgverzekeringen is een zelfstandige overheidsorganisatie. Het CVZ coŲrdineert de uitvoering en financiering van de Ziekenfondswet en AWBZ. Het CVZ neemt een onafhankelijke positie in: tussen beleid en praktijk, tussen de centrale overheid enerzijds en de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers anderzijds. Het is de missie van het CVZ om goede zorg toegankelijk te maken door een doelmatige verzekering en financiering.

De FinanciŽle bijsluiter
Vanaf 1 juli 2002 zijn alle aanbieders van een complex financieel product verplicht een FinanciŽle Bijsluiter beschikbaar te stellen.
De FinanciŽle Bijsluiter is een document dat vůůr de aankoop van een financieel product kosteloos aangeboden wordt. In de FinanciŽle Bijsluiter staan alle eigenschappen van het product beschreven waardoor je op een eenvoudige wijze inzicht krijgt in alle kenmerken en risico's. Voorbeelden van producten waarbij je een FinanciŽle Bijsluiter krijgt zijn een beleggingsfonds of een aandelenleaseproduct.

De laagste premies
De goedkoopste autoverzekering? We vergelijken 100 autoverzekeraars. Vul hier uw gegevens in om te komen tot de goedkoopste autoverzekering.

Federatie van assurantieclubs
De Federatie van Assurantieclubs is een samenwerkingsverband van de zelfstandig regionaal werkende assurantieclubs. Binnen de federatie stemmen de clubs hun gezamenlijk te voeren beleid met elkaar af. Namens de clubs treed het federatiebestuur als vertegenwoordiger op in meerdere voor de branche belangrijke organisaties. Het federatiebestuur heeft zitting in de stichtingen SVV (opleidingen) en SEA (examens). Het federatiebestuur is voor de clubs de gesprekspartner van de belangenorganisaties in verzekeringsland, waaronder het Verbond van Verzekeraars, de NBVA en de NVA.

Fov
De Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen is de overkoepelende organisatie van circa 145 onderlinge verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over onderling verzekeren, over de leden van de FOV en over de FOV zelf. De FOV heeft de ruim bemeten doelstelling de belangen van het op onderlinge basis werkende verzekeringsbedrijf in Nederland te behartigen. Deze belangen kunnen van algemene aard zijn, maar kunnen ook zijn toegespitst op een bepaalde groep onderlingen of zelfs op ťťn enkele maatschappij. De Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) vindt zijn oorsprong in een samenwerkingsverband van onderlinge brandverzekeraars. De reden voor dit samenwerkingsverband was het wegvallen van de Engelse herverzekeringsmarkt in 1940 in verband met de bezetting van ons land aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Om de problematiek van de afgesneden herverzekeringsmarkt het hoofd te bieden, werd de Federatie van Onderlinge Brandwaarborgmaatschappijen (FOB) opgericht. Ofschoon de FOB in 1942 op last van de bezetter werd ontbonden, werden de activiteiten officieus voortgezet om te helpen voorkomen dat het de onderlingen onmogelijk zou worden gemaakt om voort te bestaan. In de na-oorlogse jaren maakte het onderlinge verzekeringsbedrijf een enorme groei door en werd het met talloze ontwikkelingen geconfronteerd. In verband hiermee werd enkele jaren na de oorlog een permanent FOB-secretariaat ingesteld en groeide de organisatie uit tot de huidige FOV.

Gav
De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAV, in 1901 opgericht onder de naam Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen, is in de eerste plaats een wetenschappelijke vereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden. De leden zijn over het algemeen medisch adviseurs bij particuliere verzekeringsmaatschappijen. Zij houden zich bezig met de beoordeling van acceptatie van levens-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, en de beoordeling van uitkeringsaanvragen daarvan, verder met de beoordeling van letselschade en medische aansprakelijkheid. Een recente statutenwijziging heeft de vereniging een naamsverandering bezorgd en geresulteerd in het openstellen van de vereniging voor alle artsen die zich beroepshalve begeven op het brede terrein van de particuliere verzekeringszaken.

Geencentteveel.nl
Wij kwamen op het idee voor Geencentteveel.nl nadat wij informatie over verzekeringen moesten inwinnen in verband met de aankoop van een woning. Het was ronduit frustrerend om de beste aanbiedingen te vinden uit de brij van informatie. We ontvingen wel veel foldermateriaal maar weinig antwoorden op onze vragen. Het was niet alleen frustrerend maar het kostte ook heel veel tijd. Hierdoor is het idee van Geencentteveel.nl geboren: een eenvoudige en toepasselijke Website. U verzamelt informatie toegesneden op uw behoefte. Als u wilt, vult u de formulieren in en ontvangt u de gewenste informatie. Als u dat niet wilt, kunt u de richting bepalen aan de hand van de tabellen en overzichten van productaanbieders.

INRA Informatie- en Rekencentrum Autoverzekeringen
In Nederland zijn meer dan 90 aanbieders van autoverzekeringen actief. INRA bekijkt en vergelijkt voor consumenten welke verzekeraar het goedkoopste, op de individuele situatie afgestemde, aanbod heeft. Tevens worden (indien gewenst) polisvoorwaarden met elkaar vergeleken.

Internationale verzekeringsbibliotheek
De IVB of Internationale VerzekeringsBibliotheek stelt ongeveer 35 000 internationale publicaties over verzekeringen ter beschikking, van algemene werken tot gespecialiseerde vakliteratuur. Deze gegevens worden maandelijks geupdate met de recentste aanwinsten. IVB is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen KBC Verzekeringen en de Katholieke Universiteit Leuven en zijn CRIS of Centre for Risk and Insurance Studies.

KijkenVergelijk B.V.
KijkenVergelijk is de site voor de consument die op zoek is naar de beste en voordeligste verzekering. KijkenVergelijk verzamelt zelfstandig productinformatie van alle in Nederland actieve verzekeraars en banken. Aan de hand van uw gegevens stellen wij een verzekeringsadvies op dat bij uw behoefte past. Op de website van KijkenVergelijk vindt u ook onafhankelijke informatie van de Consumentenbond. Deze informatie maakt u in heldere taal wegwijs in ingewikkelde financiŽle producten zoals verzekeringen en helpt u ook bij het maken van uw afweging hoe u zich zo goed mogelijk verzekert. Het feit dat de Consumentenbond informatie beschikbaar stelt voor deze website betekent niet dat de Consumentenbond een oordeel heeft over de inhoud van de site.

Klachteninstituut
Het Klachteninstituut Verzekeringen is in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond. Het is bedoeld om ťťn loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars en/of assurantietussenpersonen en voor informatie over verzekeringszaken. Vanzelfsprekend kan iemand altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen het Klachteninstituut werkzame Ombudsman Verzekeringen en Raad van Toezicht Verzekeringen kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken verzekeraar of tussenpersoon getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Het Klachteninstituut Verzekeringen wordt gefinanciŽerd door een gelijknamige stichting die is opgericht door verzekeraars, tussenpersonen en de Consumentenbond. Deze hebben overigens geen enkele invloed op c.q. bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman Verzekeringen en van de leden van de Raad van Toezicht Verzekeringen gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming. De Nederlandse autoriteiten hebben het Klachteninstituut Verzekeringen officieel in Brussel aangemeld als lid van FIN-NET van de Europese Unie en het participeert als zodanig binnen Europa in een samenwerkingsverband met collega Ombudslieden en Geschillencommissies voor grensoverschrijdende kwesties.

Koopeenverzekering.nl
Koopeenverzekering.nl biedt met deze website alle consumenten van verzekeringen, particuliere en zakelijke, de mogelijkheid om op een simpele wijze offertes aan te vragen bij alle verzekeringsmaatschappijen, ook bij de maatschappijen die alleen werken via een tussenpersoon. Zoekt u bij voorbeeld een rechtsbijstandverzekering, dan hoeft u op deze site maar ťťn standaardformulier in te vullen, waarmee u net zo veel offertes kan krijgen als u wil, van verzekeringsmaatschappijen of van een verzekeringsadviseur.

Levensverzekeringen
Deze site geeft een zo compleet en duidelijk mogelijk overzicht van al het Nederlandse fiscale beleid dat voor levensverzekeringen geldt en is dan ook in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor personen die in hun dagelijkse uitvoeringspraktijk regelmatig te maken hebben met de - vaak zo complexe - fiscale wetgeving op levensverzekeringsgebied. Ook bevat deze site veel overige nuttige informatie en praktische hulpmiddelen op levensverzekeringsgebied.

MrFinch
Op de site van MrFinch kan je zelf allerlei verzekeringen en andere financiŽle producten met elkaar vergelijken. Daarnaast kan de bezoeker via MrFinch een offerte aanvragen bij de verzekeraar van zijn of haar keuze. MrFinch zorgt ervoor dat de aanvraag snel op de juiste bestemming komt. Om de objectiviteit te kunnen garanderen, sluit MrFinch zelf geen verzekeringen. De offertes worden verzorgd door de verzekeraar of door het assurantie-intermediair. Je hoeft je dus nooit meer door stapels papier te worstelen. Je laat MrFinch weten wat jij belangrijk vindt bij een verzekering en MrFinch zet de producten van de verschillende verzekeraars en financiŽle instellingen direct voor je op een rij. En jij kiest dan zelf het product dat het beste aan jouw eisen voldoet. Natuurlijk houden we alle gegevens in onze database up-to-date. Als er wijzigingen zijn geweest worden de gegevens in ieder geval 1 keer per maand ververst.

 • NBVA
  De NBVA is een vereniging van onafhankelijke financiŽle en assurantieadviseurs.
  Meer dan 900, op kwaliteit en op onafhankelijkheid geselecteerde zelfstandige assurantiekantoren zijn lid van de NBVA en gedragen zich volgens afgesproken regels.
  De NBVA-adviseur is uw privť-adres in financiŽle zaken en verzekeringen. U kunt bij hem of haar terecht voor een verstandig en objectief advies inzake geldbeheer, hypotheken en verzekeringen. U kunt op verschillende manieren zoeken. U kunt zoeken op de naam van het NBVA-lid en/of de plaats waar het NBVA-lid is gevestigd en/of de postcode van het NBVA-lid.
 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
  Deze website is primair ontwikkeld om professionele partijen zoals verzekeraars
  en hun vertegenwoordigers te ondersteunen bij de afhandeling van internationale verkeersschaden. Voor particulieren kan deze site ook nuttige informatie bieden
  als zij zelf hun schade trachten te verhalen als gevolg van een verkeersongeval waarbij een buitenlands motorrijtuig is betrokken.

 • Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
  Deze site is speciaal geopend door de deelnemende verzekeraars aan de
  Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
  en is bedoeld voor u, zowel privť als zakelijk.  Verzekeringsmaatschappijen
  hebben besloten om de polisvoorwaarden van de particuliere en zakelijke verzekeringen te wijzigen. Directe aanleiding hiervoor zijn de terroristische
  aanslagen in New York op 11 september 2001. De wijziging houdt in dat
  per 15 augustus 2003 een maximum bedrag per jaar beschikbaar is voor
  uitkeringen aan gedupeerden van terrorisme. Dat bedrag is nu vastgesteld
  op 1 miljard euro per jaar. Op deze site kunt u meer lezen over de dekking
  van de gevolgen van terrorisme van al uw verzekeringen. Ook kunt u lezen
  hoe de NHT in elkaar zit en volgens welke regeling de verzekeraars om
  zullen gaan met de gevolgen van terrorisme.
 • Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs
  De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAV, in 1901 opgericht onder de naam Nederlandse
  Vereniging van Geneeskundig Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen,
  is in de eerste plaats een wetenschappelijke vereniging, gericht op het
  bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden. De leden
  zijn over het algemeen medisch adviseurs bij particuliere verzekerings
  maatschappijen. Zij houden zich bezig met de beoordeling van acceptatie
  van levens-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen- en ziektekosten
  verzekeringen, en de beoordeling van uitkeringsaanvragen daarvan, verder
  met de beoordeling van letselschade en medische aansprakelijkheid. Een
  recente statutenwijziging heeft de vereniging een naamsverandering bezorgd
  en geresulteerd in het openstellen van de vereniging voor alle artsen die zich beroepshalve begeven op het brede terrein van de particuliere verzekeringszaken.
 • NVA
  Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiŽle dienstverleners,
  NVA. Op de internetsite van de NVA: Nederlandse vereniging van Assurantie
  adviseurs en financiŽle dienstverleners. Een brancheorganisatie die de belangen
  van assurantieadviseurs behartigt en zo tegelijkertijd de belangen van de
  Nederlandse consument nastreeft. Want die is gebaat bij een professioneel, vakbekwaam, integer en onafhankelijk intermediair. Een NVA-kantoor kan
  rekenen op vertegenwoordiging bij verschillende politieke instanties wanneer er veranderingen in de wetgeving dreigen die de assurantiewereld op de kop
  zetten. Door zich bij de NVA aan te sluiten en daar ook door de acceptatie
  vereisten te komen, bewijst een kantoor kwaliteit te bezitten. En dat ziet de consument aan het bekende groene parapluutje naast de kantoornaam.
 • Piv
  De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) is in 1998 opgericht door de Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeraars teneinde het ten behoeve van deelnemende (aansprakelijkheids)verzekeraars ontwikkelen, verzamelen en aanbieden van kennis en deskundigheid op het gebied van personenschade(regeling), waardoor verzekeraars beter in staat zijn zich op dit gebied te manifesteren. Het PIV is een kenniscentrum voor zijn deelnemers en voorziet hen van uiteenlopende instrumenten die assistentie bieden bij het optimaliseren van de schadebehandeling. Zo onderhoudt zij een kennisdatabank voor actuele onderwerpen over personenschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Daarnaast organiseert het PIV regelmatig studiedagen, verzorgt een eigen opleiding, initieert onderzoek en ontwikkelt visie en beleid ten aanzien van de afwikkeling van letselschade. Dit laatste in nauwe samenwerking met het Verbond van Verzekeraars 
 • Polisvoorwaarden Online
  Polisvoorwaarden On Line is een initiatief van het e-Business Platform in
  samenwerking met ABZ Nederland BV te Zeist. Het is de centrale plek op
  het internet waar polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen
  worden aangeboden. Polisvoorwaarden On Line biedt u snel toegang tot polisvoorwaarden. U kunt vragen over polisvoorwaarden nu direct
  beantwoorden en uw relaties een afdruk van de voorwaarden meegeven.
 • Regel.nu
  Steeds meer mensen besluiten hun verzekeringen te regelen via het internet. Juist voor mensen die hun zaakjes willen regelen op de momenten dat het hun uitkomt en weinig behoefte hebben aan een uitgebreid advies, is verzekeren via internet een uitkomst.
 • Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA)
  Nederlandse examenorganisatie voor de verzekeringenbedrijfstak. De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) in Utrecht is de landelijke examenorganisatie
  voor de verzekeringsbedrijfstak. Sinds 1956 is de SEA door deze bedrijfstak
  belast met de organisatie van examens ter verkrijging van certificaten en
  diploma's als afronding van vaktechnische opleidingen. Voor een deel betreft
  dit de examinering van opleidingsprogramma's in het kader van wettelijk
  vastgelegde vakbekwaamheidseisen (de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf).
  Voor het overige deel betreft dit examinering van assurantie-technische
  cursussen uitgegeven door het opleidingsinstituut van het bank- effecten-
  en verzekeringsbedrijf (NIBE/SVV). De SEA bestaat uit een centraal kantoor
  met een uitgebreid netwerk van vakdeskundigen uit de bedrijfstak. In het
  bestuur van de SEA zijn vertegenwoordigd het Verbond van Verzekeraars, de organisaties van het assurantie-intermediair, NVA en NBVA, en de Federatie
  van Assurantieclubs.
 • Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa
  De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa is op 9 november 1999 opgericht. Het doel van de Stichting is na te gaan in hoeverre iemand aanspraak heeft op een betaling uit een verzekering van een door de oorlog getroffen verzekerde die vervolgd is vanwege zijn of haar Joods-zijn. Deze verzekering moet zijn afgesloten (geweest) bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van verzekeraars. In het verlengde hiervan is het doel van de Stichting om - afhankelijk van de beoordeling door het bestuur - iemand een uitkering toe te kennen.

 • Stichting Salvage
  Het woord Salvage komt uit Engeland en betekent letterlijk bereddering. Redden wat er te redden valt na een brand. Op initiatief van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars, samen met de brancheorganisatie van schoonmaak- en bedrijfsdiensten en de onafhankelijke expertisebureaus is de Stichting Salvage opgericht in 1986. De dienstverlening wordt in ieder geval gegeven aan iedereen die gedupeerd is door brand, blikseminslag of explosie. De inzet vindt plaats bij branden in gebouwen in Nederland. Zowel voor de gedupeerden van particuliere woningen als van bedrijven en overheden kan Salvage worden ingeschakeld. Na toestemming van de verzekeraar is het ook mogelijk dat Salvage haar diensten verleent bij waterschade. Alleen de bevelvoerende van de brandweer kan Salvage inroepen. Via de Salvage-alarmcentrale Salvage wordt ťťn van de ruim 200 salvagecoŲrdinatoren ingezet. De salvagecoŲrdinatoren zijn dag en nacht inzetbaar en binnen een uur na de oproep van brandweer ter plaatse. Iedere salvagecoŲrdinator is herkenbaar aan de blauw/gele jas met reflecterende strepen en een blauwe helm en kan zich altijd legitimeren.
 • Veel besparen
  Veelbesparen is een polisvoorwaarden - en premievergelijker met een idee, een site met een verhaal. Het idee heet samenwerken, daar draait het om bij Veelbesparen. Samen werken met U om zo eenvoudig mogelijk voor U een ziektekosten verzekering uit te zoeken. Dan kunt ook U, zonder op polisvoorwaarden in te leveren, besparen op Uw premie, veel besparen zelfs! Veelbesparen is ontstaan door vragen en opmerkingen van onze klanten, welke verzekering biedt tegen een betaalbare acceptabele premie de beste polisvoorwaarden.
 • Vektis
  Vektis is het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars en levert informatiediensten specifiek gericht op de zorgverzekeraar. Onze informatiediensten ondersteunen zowel het belang van de branche in zijn geheel als het belang van de zorgverzekeraars. Vektis is in 1993 ontstaan door het samenvoegen en het tegelijkertijd verzelfstandigen van afdelingen van de particuliere en de ziekenfondssector. Vektis zelf is een jonge organisatie, maar heeft door haar
  afkomst al twintig jaar ervaring in de verzekeringsbranche en de zorgsector.
  Door de vervagende grenzen tussen zorgverzekeraars en verzekeraars in de
  private en sociale sector neemt de onderlinge concurrentie toe. Hierdoor neemt
  de vraag naar informatie toe. Technologische ontwikkelingen maken meer mogelijk
  op het gebied van statistiek en communicatie. Vektis heeft zich gespecialiseerd
  in het ontwikkelen en leveren van informatiediensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de organisaties van de klanten.
 • Verbond van Verzekeraars
  Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van in Nederland
  werkzame particuliere verzekeraars. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt, gemeten naar bruto premie-inkomen. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt
  bestuurd en betaald door de leden. Arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, criminaliteitsbeheersing, pensioenbeleid, verkeersveiligheid … zomaar een paar onderwerpen waar verzekeraars dagelijks mee te maken hebben. Beslissingen
  in de politiek en ontwikkelingen in de samenleving hebben vaak grote raakvlakken
  met de verzekeringsbedrijfstak. Daarom is het belangrijk dat de belangen van verzekeraars, en daarmee ook de belangen van de verzekeringsconsument,
  worden meegewogen in die beslissingen en dat kansen en bedreigingen nauw
  worden gevolgd voor het te voeren beleid.

  Juist daar is een rol weggelegd voor het Verbond van Verzekeraars, een vereniging
  die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de particuliere verzekeraars in Nederland. Het Verbond neemt deel aan tal van projecten, werkgroepen en overlegfora op de meest uiteenlopende terreinen. Namens de leden (de verzekeraars) onderhoudt het Verbond intensieve contacten met nationale en Europese politici en bewindslieden, met buitenlandse zusterorganisaties en met andere brancheorganisaties en belangenbehartigers zoals de Consumentenbond, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Verbond vervult daarmee een brugfunctie tussen de verzekeringsbedrijfstak en al die andere partijen in de samenleving. Deze brugfunctie is zeker de laatste jaren van groot belang geworden, omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid naar de markt overhevelt, en omdat verzekeraars het belangrijk vinden open oog en oor te hebben voor wat er speelt in de wereld om hen heen.

 • Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)
  De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is de Nederlandse organisatie
  van (Register)Makelaars ter Beurze en Verzekeraars (waaronder gevolmachtigden),
  die actief zijn in de verzekeringsmarkt van industriŽle en commerciŽle risico's, die volgens de gebruikelijke co-assurantiemethoden worden verzekerd. De VNAB biedt haar leden de mogelijkheid om gemeenschappelijke activiteiten en krachten te bundelen om de industriŽle en commerciŽle risico's zo goed en efficiŽnt mogelijk te verzekeren. De VNAB heeft makelaarsleden en verzekeraarsleden. Hoewel zij in ťťn vereniging met elkaar samenwerken, hebben zij toch hun eigen, soms tegenstrijdige, belangen. Daarom zijn er twee secties geformeerd, te weten de Makelaarssectie
  en de Verzekeraarssectie, waarin tot een eigen oordeels- en besluitvorming
  gekomen kan worden.
 • Vermiste Auto Register
  De Stichting VAR is begin jaren negentig opgericht door de Nederlandse
  verzekeraars (Het Verbond van Verzekeraars), de Vereniging van Nederlandse Autolease maatschappijen (VNA) en de BOVAG afdeling Verhuur en Lease.
  Reden was de toenemende autocriminaliteit, met als gevolg opwaartse druk
  op de premies. De oprichting van het VAR heeft tot doel het beperken van de schadelast en het daarmee beheersen van de premies. Stichting VAR heeft
  tijdens de ontwikkelingen van de afgelopen 9 jaar een merkbare verbreding geconstateerd in haar activiteiten. VAR is het loket in de informatie uitwisseling tussen Publiek en Privaat in casu verzekeraars, verhuur en lease (risicodragers)
  RDW, Politie en Openbaar Ministerie. Deze informatie uitwisseling is van groot
  belang in strafrechtelijk- en civiele procedures. Dezelfde structuur, welke is
  opgezet in de strijd tegen voertuigcriminaliteit, wordt nu ook gehanteerd om de schadelast veroorzaakt door de diefstal van werk- en landbouwmaterieel te beheersen.
 • Verzekeringsblad
  Het Verzekeringsblad is een onafhankelijk vaktijdschrift over ontwikkelingen
  die de verzekeringsbranche raken. Iedere twee weken worden de lezers kort,
  krachtig, en helder 'bijgepraat' over actualiteiten die de bedrijfsvoering van
  hun organisatie beÔnvloeden. Het Verzekeringsblad signaleert niet alleen ontwikkelingen, maar voorziet deze ook van een heldere opinie aan de
  hand waarvan de lezer de eigen mening kan vormen.
 • Verplicht ziekenfonds kleine zelfstandigen
  Op deze pagina wordt de actuele stand van zaken bijgehouden in de strijd van de kleine zelfstandigen tegen de beschikkingen, dat zij verplicht in dan wel verplicht uit het ziekenfonds moeten. Het voorgaande overzicht staat op deze pagina. Een dagelijks bijgewerkt overzicht van persberichten over het ziekenfonds, de basisverzekering of het zorgstelsel kun je vinden in de Nieuwsbank-database.
 • VVAA
  Het behartigen van de materiŽle en immateriŽle belangen van de aangesloten leden, professionals in de gezondheidszorg, is vanaf 1924 de kerndoelstelling van de VVAA. Aanvankelijk concentreerden onze activiteiten zich voornamelijk rond de auto en het aanbieden van een aantrekkelijke autoverzekering voor artsen. In de loop der tijd zijn er vele andere adviesdiensten en producten bijgekomen. Hiermee werd ingespeeld op de wensen en behoeften van onze (nieuwe) leden. Inmiddels is de VVAA uitgegroeid tot de complete zakelijke dienstverlener van en voor professionals in de gezondheidszorg.
 • Waarborgfonds Motorverkeer
  Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enz.)
  in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

  Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het
  motorrijtuig geen verzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich
  uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat
  soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden. Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en verzekerd heeft!) aan het Waarborgfonds mee.
 • Zorgverzekeraars Nederland
  Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de bedrijven die in
  Nederland zorgverzekeringen aanbieden. De hoofdactiviteit van ZN is het
  realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak van zorgverzekeraar optimaal kunnen uitoefenen. ZN heeft als belangrijkste doelstelling de belangenbehartiging van de leden. Denk daarbij aan ondersteuning en facilitering
  van de leden, informatievoorziening en PR, maar ook aan het voeren van CAO-onderhandelingen en aan de representatie van de leden in organen als het College Tarieven Gezondheidszorg en het Bouwcollege.  ZN is ontstaan uit een fusie van de VNZ en het KLOZ in 1995. Vanaf die tijd heeft ZN veel aandacht besteed aan de rol van gesprekspartner in het veld van de gezondheidszorg, tezamen met de overheid en landelijke organisaties van zorgaanbieders en van patiŽnten / consumenten. ZN neemt actief deel aan het maatschappelijk debat over de inrichting van het verzekeringsstelsel en het aanbod en de kwaliteit van de zorgvoorzieningen. Ook internationaal wordt deze rol steeds belangrijker.


 

Click here for information
All material on this page is (C) by UGAmedia.com publishing
All rights reserved - Webdesign Ron Fonteine